FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Інформація про кафедру педагогіки, філософії та мовної підготовки

Завідувач кафедри: доктор педагогічних наук, професор Касьянова Олена Миколаївна.

На кафедрі працюють: кандидат педагогічних наук, доцент І.С.Посохова, кандидат педагогічних наук, старший викладач О.О. Долгопол, старший викладач Я.В. Андрейко. Технічне забезпечення навчальної роботи здійснює старший лаборант – В.В.Зюзько.

Основні напрями діяльності кафедри:

  • підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів ВМНЗ з урахуванням їх професійного досвіду, індивідуальних освітніх потреб і соціального замовлення;
  • забезпечення сучасного рівня іншомовної компетентності фахівців медичної галузі та викладачів ВМНЗ, аспірантів, здобувачів наукового ступеня, інтернів;
  • удосконалення навичок практичного володіння сучасною українською мовою в межах професійного спілкування медичних фахівців;
  • прийом іспитів кандидатського мінімуму з іноземних мов і філософії, а також вступних іспитів до аспірантури.

Кафедра розташована за адресою:

м.Харків, вул.Амосова, 58, 6-й поверх.

тел. (057) 7115917.

Е-mail: pedagogics@med.edu.ua

Сайт кафедри: www: http://hmapo-pedagogics.kh.sch.in.ua

Літопис кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки розпочинається з 1931року, коли в Українському інституті удосконалення лікарів було створено кафедру соціально-економічних наук, а згодом, у 1964році - кафедру іноземних мов. Головною метою діяльності кафедри іноземних мов була підготовка фахівців-медиків і науковців для роботи в країнах Азії та Африки, а також вивчення російської мови іноземними фахівцями із зарубіжних країн.

Об’єктивні процеси розвитку суспільства зумовили необхідність зміни складу, структури і масштабів діяльності кафедр закладів післядипломної освіти. Відтак, було створено кафедру гуманітарних дисциплін шляхом об’єднання у 1997 році кафедр філософії та іноземних мов. З огляду на потреби сьогодення у 2012 року кафедру гуманітарних дисциплін було реорганізовано у кафедру педагогіки, філософії та мовної підготовки.

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор Касьянова Олена Миколаївна. Здобула вищу освіту у Харківському державному університеті імені О.Горького (Харківський національний університет ім.В.Н. Каразіна). Навчалася в аспірантурі Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, де захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У 2012р.захистила докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. У 2013р. отримала вчене звання професора кафедри педагогіки. Стажувалася у вищих навчальних закладах США за програмою «Моніторинг якості освіти» та «Освітній процес,сучасні методики викладання та організація наукових досліджень» у Міжнародному університеті імені Шиллера (Німеччина). Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць. Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради, Управління освіти та науки Харківської обласної державної адміністрації. Коло наукових інтересів–експертна оцінка якості освіти, ефективності педагогічних інновацій, технології педагогічного менеджменту, теорія і практика неформальної та інформальної освіти дорослих.

/Files/images/Касьянова О.М..jpg

Посохова Ірина Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Здобула вищу освіту у Харківському державному університеті імені О. Горького (на сьогодні Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Закінчила аспірантуру в Академії педагогічних наук СССР. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 1993 році отримала вчене звання доцента. Має досвід професійно-педагогічної роботи як зі студентами, так і в системі післядипломної освіти. Є автором понад 80 наукових праць. Наукові інтереси розповсюджуються на питання формування професійно важливих якостей фахівців, забезпечення ефективності їх підготовки.

/Files/images/Посохова І. С..JPG

Долгопол Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач. Здобула вищу освіту у Харківському державному університеті (на сьогодні Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти у спеціалізованій вченій раді Української інженерно-педагогічної академії. Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць. Працює над вивченням особливостей науково-методичних основ викладання в системі післядипломної освіти. На кафедрі виконує обов’язки завуча.

/Files/images/Долгопол О.О..jpg

Андрейко Яна В’ячеславівна, старший викладач кафедри. Випускниця Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, факультету української мови та літератури ім. Г.Ф. Квітки-Основʼяненка, за фахом українська мова та література й англійська мова та література. Закінчила аспірантуру зі спеціальності 10.02.02 - українська мова. Готується до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою «Структурно-семантична організація і стилістична функція речень з відношенням ідентифікації». Автор близько 20 наукових праць. Коло наукових інтересів: синтаксис, лінгвістика тексту, українська (російська) мова як іноземна.

/Files/images/Андрейко Я.В..jpg

Зюзько Вікторія Віталіївна, старший лаборант кафедри. Працює в ХМАПО понад 20 років. Закінчила факультет психології Інституту післядипломної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Здобула кваліфікацію магістра з педагогіки вищої школи в Українській інженерно-педагогічній академії. Автор і співавтор близько 10 наукових праць.

/Files/images/Зюзько В.В..JPG

На кафедрі щорічно підвищують кваліфікацію понад 500 осіб, серед яких викладачі вищих медичних навчальних закладів України, наукові співробітники НДІ МОЗ України, медичні фахівці. Кафедра проводить цикли тематичного удосконалення з педагогіки: «Основи теорії і методики вищої та післядипломної освіти» (для викладачів ВМНЗ), «Основи теорії та методики післядипломної освіти» (для асистентів, викладачів та старших викладачів), «Основи педагогіки та психології вищої та професійної освіти» (для викладачів медичних коледжів), «Психолого-педагогічні основи професійної діяльності викладачів ВМНЗ» (для викладачів медичних коледжів), «Основи теорії та методики післядипломної освіти» (для зав. каф., професорів та доцентів), «Психолого-педагогічні основи вищої освіти» (для викладачів медичних ВНЗ), «Педагогічний супровід діяльності опорної кафедри ВМНЗ» (для професорсько-викладацького складу опорних кафедр медичних ВНЗ та закладів післядипломної медичної освіти); з іноземної мови:«Англійська мова» (для викладачів ВНЗ), «Англійська мова» (для фахівців медичних спеціальностей); з української мови: «Українська мова» (для викладачів ВМНЗ), «Українська мова у професійній діяльності медиків» (для медичних фахівців). Цикли тематичного удосконалення проводяться за очною та очно-дистанційною формами навчання.

Кафедра педагогіки, філософії та мовної підготовки співпрацює з профільними кафедрами ХМАПО, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України», Інститутом педагогіки НАПН України (відділ економіки та управління загальною середньою освітою), Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С.Сковороди, Національним фармацевтичним університетом.

За період існування кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки було опубліковано понад 80 наукових праць, серед яких підручники з філософії та моделювання професійної діяльності фахівця, навчально-методичні посібники з моніторингу та експертизи в освіті, української та іноземних мов, якими користуються на кафедрах ВМНЗ. Співпрацівники кафедри беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-методичних, науково-практичних конференціях.

Перспективними напрямами розвитку кафедри визнано використання ресурсних можливостей ХМАПО – найпотужнішого в Україні вищого навчального закладу IV рівня акредитації – в реалізації компетентнісного, персоналізованого та акмеологічного підходів у підвищенні кваліфікації викладачів ВМНЗ та фахівців-медиків відповідно до вимог сучасного розвитку вищої медичної освіти та соціального замовлення.

Кiлькiсть переглядiв: 114

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.