Положення

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОЛІМПІАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СЕРЕД ІНТЕРНІВ

Харків

2015

І. Загальні положення

1.1. Ураховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, з метою сприяння її вивченню для розширення доступу громадян до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору, на підтримку програми Go Global, яка визначає вивчення англійської мови одним із пріоритетів стратегії розвитку та на виконання Указу президента України від 16 листопада 2015 року (№641/2015) «Про оголошення 2016 року роком англійської мови в Україні» Харківська медична академія післядипломної освіти (далі – Академія) започатковує проведення Олімпіади з англійської мови (далі – Олімпіада).

1.2. Це Положення визначає порядок організації та проведення Олімпіади в Академії, її організаційне, методичне і фінансове забезпечення, порядок участі в ній і визначення переможців.

1.3. Олімпіада серед інтернів проводяться кафедрою педагогіки, філософії та мовної підготовки щороку. За бажанням в Олімпіаді мають право на загальних засадах брати участь аспіранти та молоді вчені.

1.4. Основними завданнями Олімпіади є:

· підвищення мовної культури інтернів та науково-педагогічних працівників Академії;

· популяризація знань про наукове, культурне надбання англомовних країн;

· стимулювання до самостійного вивчення англійської мови інтернами та науково-педагогічними працівниками Академії;

· формування творчого покоління молодих науковців та практиків медичної галузі;

· підвищення інтересу до поглибленого вивчення іноземних мов.

ІІ. Порядок організації та проведення Олімпіади

2.1 Реєстрація.

Збір заявок для участі в Олімпіаді проводиться тільки шляхом реєстрації на сайті Академії або кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки. Заявки приймаються до встановленого наказом по Академії терміну.

2.2. Для організації та проведення Олімпіади створюється організаційній комітет, а для перевірки виконання завдань та оцінювання результатів – журі. Персональний склад оргкомітету та журі олімпіади затверджується наказами по Академії.

2.2. Організаційно-методичне забезпечення разом з кафедрою педагогіки, філософії та мовної підготовки здійснює центр моніторингу якості освіти та методичний кабінет Академії.

2.3. Для складання завдань Олімпіади формується комісія, до якої входять фахівці з англійської філології, у складі не більше п’яти осіб. Члени комісії забезпечують науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошеність до моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом комісії, категорично забороняється.

ІІІ. Етапи проведення олімпіади

3.1. Олімпіада з англійської мови є очно-заочною формою змагань.

3.2. Кількість турів, форми (письмові роботи, співбесіди тощо) та час їх проведення визначає кафедра педагогіки, філософії та мовної підготовки спільно з оргкомітетом і журі та погоджує з керівництвом Академії.

3.3. Олімпіада проводяться в два тури – заочний та очний. При виконанні завдань очного туру забороняється користуватися довідниками, словниками, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо), крім засобів, що офіційно дозволені оргкомітетом та журі та затверджені протоколом.

3.3.1. Заочний тур передбачає Інтернет-тестування. Виконуючи завдання тесту, учасники мають змогу продемонструвати свої вміння використовувати писемну англійську мову. Тести складаються за матеріалами різноманітних текстів автентичних джерел. За складністю вони відповідають рівню завдань з англійської мови на рівні Intermediate.

Тестування проходить в інтернет-режимі та триває після введення паролю 60 хвилин.

З результатами тестування учасник матиме змогу ознайомитися одразу після його закінчення.

Зареєстрований учасник може пройти тестування тільки один раз.

3.3.2. Очний тур передбачає аудіювання, читання, говоріння.

Аудіювання передбачає визначення рівня сформованості в учасників сприйняття іншомовного висловлювання. Вони містять такі завдання:

1) визначити, чи відповідає істині наступне твердження (True/False);

2) вибрати правильні відповіді на поставлене запитання;

3) вибрати правильні відповіді на незакінчені твердження за змістом прослуханого з поданим варіантом відповідей (Multiple Choice).

Протягом 5 хвилин учасники ознайомлюються із завданням до прослуховування текстів.

Час виконання завдань – 15 хвилин.

Читання. Учасники мають продемонструвати навички ознайомчого, пошукового та вивчаючого читання.

До тексту для читання пропонується п’ять запитань або незакінчених тверджень за змістом тексту з поданими варіантами відповідей, одна з яких правильна (Multiple Choice). Це дає змогу перевірити вміння учасників виділяти основну думку, розуміти причинно-наслідкові зв’язки, робити передбачення, висновки на основі прочитаного тексту тощо.

До текстів і завдань подається аркуш для відповідей, на якому учасники позначають правильні відповіді.

Час виконання – 30 хвилин.

Говоріння. Передбачає визначення рівня сформованості навичок та вмінь мовлення за допомогою зв’язного висловлювання, зміст і форма якого визначається запропонованою ситуацією. Протягом однієї хвилини учасник обмірковує свою відповідь, а потім висловлюється на обрану тему. Теми, що пропонуються для обговорення, мають ситуативну та сюжетну професійну спрямованість.

Час виконання – 15 хвилин.

ІV. Прикінцеві положення

4.1. Переможців олімпіади з англійської мови визначають в особистій першості.

4.2. Ректорат Академії забезпечує контроль за дотриманням вимог цього Положення при проведенні всіх етапів олімпіади.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОНКУРС ЗНАВЦІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

СЕРЕД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Харків

2015

І. Загальні положення

1.1. Ураховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, з метою сприяння її вивченню для розширення доступу громадян до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору, на підтримку програми Go Global, яка визначає вивчення англійської мови одним із пріоритетів стратегії розвитку та на виконання Указу президента України від 16 листопада 2015 року (№641/2015) «Про оголошення 2016 року роком англійської мови в Україні» Харківська медична академія післядипломної освіти (далі – Академія) започатковує проведення конкурсу знавців англійської мови серед науково-педагогічних працівників (далі – Конкурс).

1.2. Це Положення визначає порядок організації та проведення Конкурсу в Академії, її організаційне, методичне і фінансове забезпечення, порядок участі в ній і визначення переможців.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

· популяризація та пропаганда англійської мови як засобу професійного спілкування в науково-освітньому просторі;

· популяризація знань про наукове, культурне надбання англомовних країн;

· сприяння престижу ХМАПО як сучасного ділового, наукового, освітнього центру;

· стимулювання творчого самовдосконалення науково-педагогічних працівників, молодих учених.

ІІ. Організація і проведення Конкурсу

2.1. Для проведення Конкурсу та підведення його підсумків кафедрою педагогіки, філософії та мовної підготовки формується Журі, склад якого у кількості не менше 5 чоловік, затверджується наказом по Академії.

2.2. Завдання для проведення конкурсу готують комісії з числа фахівців з англійської філології та медичної галузі, яку очолює голова Журі. Завдання для проведення змагань складаються з авторських завдань і вправ.

2.3. Інформація про Конкурс та порядок участі в ньому публікується на офіційному сайті Академії.

2.4. Координацію організаційного та технічного забезпечення проведення Конкурсу здійснюють кафедра педагогіки, філософії та мовної підготовки, центр моніторингу якості освіти та методичний кабінет Академії.

2.5. Конкурс проводиться в два тури – заочний та очний.

2.5.1. Заочний тур передбачає написання твору (есе) (обсягом 300-350 слів) на одну із запропонованих учасникам тем, яка покликана визначити рівень їх лексико-граматичних навичок, ступінь засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини; рівень формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок та словниковий запас науково-педагогічних працівників з урахуванням тих груп слів, усталених висловів, що відображають реальне життя народу, мова якого вивчається, та вивчених сфер професійного спілкування. Критерії оцінки твору:

· мовний діапазон (лексичне наповнення, стиль);

· розкриття теми;

· логічність та гармонійність композиції.

Від загальної кількості віднімаються бали за припущені граматичні, лексичні, орфографічні помилки.

Під час перевірки твору враховується:

1) поділ тексту на вступ, основну частину та висновки; 2) логічний та зрозумілий перехід від однієї частини до наступної, а також всередині частин із використанням відповідних мовних засобів; відповідність темі; 3)наявність тези у вступній частині та її скерованість на читача; 4) розвиток тези в основній частині (розкриття основних положень через систему аргументів, підкріплених фактами, прикладами і т. п.); 5) наявність висновків, які відповідають тезі та змісту основної частини.

Твори-есе надсилаються кафедрі педагогіки, філософії та мовної підготовки електронною поштою у визначений наказом по Академії термін.

2.5.2. Очний тур конкурсу включає проведення наукового диспуту з визначеної теми, обговорення представленого на заочному турі конкурсу твору-есе та усної презентації учасника (представлення себе, своєї професії, наукового доробку, родини, міста, наукової школи та інтерактивне спілкування) і передбачає визначення рівня умінь і навичок усного мовлення (ситуативне мовлення та визначення рівня комунікативної компетенції).

III. Учасники Конкурсу

3.1. Участь у Конкурсі можуть брати науково-педагогічні працівники усіх кафедр Академії, які володіють англійською мовою, починаючи з початкового рівня, вивчають англійську мову самостійно або мають спеціальну мовну підготовку.

Участь у Конкурсі є добровільною та індивідуальною.

Подання заявок для участі у Конкурсі проводиться шляхом реєстрації на сайті кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки. Заявки приймаються до встановленого наказом по Академії терміну.

IV. Визначення та нагородження переможців

4.1. Переможців Конкурсу знавців англійської мови визначають в особистій першості.

4.2. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів.

4.3. Переможці (перші десять осіб) Конкурсу нагороджуються дипломами. Решта учасників отримують сертифікати про участь у Конкурсі.

4.4. Публікація результатів Конкурсу проводитьсяна дошці оголошень, газеті «Vivat, Akademia!» та протягом 3-х днів на офіційному сайті Академії.

Кiлькiсть переглядiв: 174

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 16 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!