Тест для самоконтролю слухачів циклів тематичного удосконалення

Блок 1

Вища та післядипломна освіта України

Тенденції розвитку післядипломної медичної освіти

1. Наука про закономірності навчання і виховання студентів, їх професійну підготовку як фахівців - це:

а) педагогіка вищої школи;

б) дидактика;

в) наука про виховання;

г) андрагогіка.

2. Визначте, з якими науками пов`язана педагогіка вищої школи:

а) психологія;

б) валеологія;

в) соціологія;

д) всі відповіді вірні.

3. Яка галузь педагогіки вищої школи розглядає теорію навчання?

а) педагогічні технології;

б) дидактика;

в) етика;

г) деонтологія.

4. Визначте основні функції педагогіки:

а) освітня, виховна, розвивальна;

б) соціальна, виховна, психологічна;

в) лікувальна, коригуюча, виховна;

г) освітня, соціальна, коригуючи?

5. Педагогіка – це…:

а) наука, яка вивчає закономірності розвитку особистості та шляхи її виховання;

б) наука про виховання людини;

в) наука, яка вивчає мистецтво впливу педагога з метою формування особистості;

г) наука про професійний розвиток фахівця.

6. Яке з зазначених завдань навчально-виховного процесу є пріоритетним на етапі реформування освіти в Україні?

а) формування міцних знань, умінь, навичок;

б) формування гармонійної особистості;

в) створення умов для саморозвитку, самовизначення, самореалізації на основі ієрархічної системи загальнолюдських цінностей;

г) інше.

7. Гуманізація навчально-виховного процесу – це…

а) надання студентам нових освітніх послуг;

б) орієнтація навчально-виховного процесу на особистість, формування потреби до саморозвитку, самовдосконалення;

в) розвиток творчих здібностей майбутнього фахівця, її духовне збагачення;

г) створення умов для вільного розвитку особистості.

8. Європейський вимір в освіті – це…

а) впровадження міжнародних стандартів освіти на основі спільних культурних цінностей, поваги до відмінностей, співробітництва, прав людини;

б) впровадження інтегрованих форм навчання;

в) впровадження інформаційно-комунікативних технологій;

г) усі варіанти відповідей ( а), б), в)) вірні.

9. До ключових категорій педагогіки не відносяться:

а) управління;

б) розвиток;

в) виховання;

г) освіта.

10. Об’єктом педагогіки виступає:

а) виховна діяльність;

б) виховання як свідомий і цілеспрямований процес;

в) виховання людини людиною;

г) підготовка підростаючого покоління до життя.

11. Модернізація освіти – це…

а) проектування нових освітніх закладів;

б) інформатизація освіти;

в) програмування управлінських дій у сфері освіти;

г) оновлення змісту, форм, методів, підходів.

12. Законодавство України про освіту базується:

а) на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту»;

б) на Конституції України і Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту» та інших законодавчих актах України;

в) на Національній стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 р. та інших актах законодавства України.

г) на Конституції України та Законі України “Про освіту”.

13. Що є ознаками мети:

а) модель бажаного результату;

б) прагнення до його досягнення;

в) результат навчально-пізнавальної діяльності;

г) планомірність дій викладача і студентів?

14. Які способи постановки цілей навчання є типовими:

а) через зміст навчання, через діяльність викладача;

б) через внутрішні процеси інтелектуального, емоційного, особистісного та іншого розвитку слухачів, через їхню навчальну діяльність;

в) за результатами педагогічного аналізу навчального процесу;

г) усе перелічене вище.

15. Коли ціль навчання поставлена діагностично:

а) якщо дано точний і повний опис якості, що досягається, яку можна безпомилково відрізнити від інших якостей;

б) якщо є спосіб для однозначного виявлення якості в процесі об’єктивного контролю;

в) якщо можливо заміряти якість, яка діагностується на основі даних контролю, існує шкала оцінки якості, яка спирається на результати вимірювання;

г) усе перелічене вище?

16. Із скількох компонентів складається зміст освіти як педагогічно адаптований соціальний досвід:

а) з 3 компонентів;

б) з 4 компонентів;

в) з 6 компонентів

г) з великої кількості компонентів?

17. Що таке знання:

а) продукт пізнання людьми предметів і явищ дійсності, законів природи і суспільства;

б) адекватно зафіксована в мовній формі і пам’яті людини дійсність, що пізнається;

в) сукупність фактів, даних, інформацій, які узагальнені та утворюють певну систему;

г) засоби (правила) навчально-пізнавальної діяльності?

18. Що є основою виховного процесу:

а) діяльність та спілкування індивіда;

б) особистісно орієнтований підхід до людини;

в) самовиховання особистості;

г) цільовий підхід до організації виховного процесу?

19. Який компонент виховного процесу включає в себе основні напрями виховної діяльності:

а) цільовий;

б) змістовний;

в) операційно-діяльнісний

г) мотиваційний?

20. Яке твердження характеризує ознаку гуманного виховання:

а) повна свобода дій вихованця;

б) повага до особистості, визнання її прав і свобод;

в) заохочення добрих справ;

г) забезпечення ефективності розвитку особистості?

Блок 2.

Андрагогічні основи навчання в закладах післядипломної освіти

1. Що означає принцип особистісного підходу в гуманістичній парадигмі освіти?

а) орієнтація на індивідуальні особливості студентів;

б) знання різних підходів до структури особистості;

в) урахування закономірностей розвитку особистості;

г) використання синтетичного підходу до розвитку особистості.

2. Назвіть принципи гуманістичного виховання студентів:

а) принцип народності;

б) принципи гуманізації та демократизації;

в) принцип професійної спрямованості;

г) принципи диференціації та індивідуалізації.

3. Особистісно орієнтоване навчання спрямоване перш за все на…

а) створення оптимальних умов для розвитку й становлення особистості як суб’єкта діяльності та суспільних відносин, яка здійснює їх у відповідності до ієрархічної системи гуманістичних особистісних цінностей;

б) розвитку в людині механізмів самореалізації, самовдосконалення, адаптації, саморегуляції, самозахисту, самовиховання й інших, необхідних для становлення особистісного образу й діалогічного, безпечного способу взаємодії з іншими людьми, природою, культурою, цивілізацією;

в) створенні умов для розвитку моральної особистості, для формування моральних відносин у системі особистість – суспільство – природа;

г) усі варіанти відповідей ( а), б), в)) вірні.

4. До методів гуманістичної педагогіки не належить:

а) заохочення;

б) підтримка;

в) співпереживання;

г) наказ.

5.Андрагогіка – це:

а) гуманістична педагогіка;

б) наука про модернізацію вищої освіти;

в)наука про теорію та технологію навчання дорослих ;

г) наука про навчання упродовж усього життя

6. Модель навчання – це:

а) алгоритм побудови навчального заняття;

б) систематизаваний комплес основних закономірностей діятельності викладача і дорослого учня;

в) професійна спрямованість змісту заняття;

г) процесс обучения.

7.До функцій викладача за андрагогічній моделі відноситься все, крім:

а) консультант;

б) эксперт;

в) помічник;

г) інформатор.

8. Який принцип навчання не відповідає андрагогічній моделі:

а) пріоритет самостійного навчання;

б) принцип спільної діяльності;

в) принцип опору на досвід дорослого учня;

г) принцип приподовідповідності.

9.Принципи особистісно орієнтованої освіти – це:

а) самоактуалізації, індивідуальності, суб’єктності, вибору, творчості й успіху, довіри і підтримки;

б)науковості, проблемності, наочності, активності, доступності, систематичності;

в) діяльнісний, полісуб’єктний, антропологічний, принципи;

г) культурологічний, етнопедагогічний.

10. Гуманізація вищої освіти – це:

а) надання студентам нових освітніх послуг;

б) орієнтація змісту на особистість студента, формування у нього потреби в саморозвитку, самовдосконаленні;

в) розвиток творчих здібностей, духовне збагачення;

г) збільшення кількості гуманітарних предметів.

11. Вихідна концептуальна ідея, модель постановки та вирішення проблем, панівна в певний період розвитку суспільства - це:

а) закон;

б) концепція;

в) парадигма;

г) доктрина.

12. Освітня парадигма, яка розглядає педагога і студента як рівноправних суб'єктів освітнього процесу, орієнтована на розвиток особистості, діалог і підтримку, називається:

а) традиційною;

б) раціоналістичною;

в) гуманістичною;

г) гуманітарною.

13. Які з наведених вимог до системи освіти є найважливішими в сучасній Україні?

а) виконання державного соціального замовлення щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

б) реалізація вимог державного стандарті до змісту та рівню професійної підготовки тих, хто навчається;

в) організація мережі освітніх закладів, здатної до реалізації потреб у професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

г) забезпечення високої якості освітнього процесу та наукових досліджень в освітніх закладах України.

14. Професійна компетентність містить:

а) теоретичну готовність до педагогічної діяльності;

б) практичну готовність до практичної діяльності;

в) наявність певних знань, умінь і навичок;

г)знання, уміння , навички і досвід професійної діяльності.

15. У процесі педагогічної взаємодії між викладачем-андрагогом і дорослим учнем складаються відносини:

а) об'єкт-об'єктні;

б) суб'єкт-суб'єктні;

в) об'єкт-суб'єктні;

г) суб'єкт-об'єктні.

16. Яка особистісна функція в концепції гуманістичної освіти визначає здатність тих, хто навчається, сумніватися, вибирати, не погоджуватися?

а) гуманітарна;

б) критична;

в) самореалізації;

г) колізійна.

17. Мета особистісно орієнтованої освіти:

а) створення умов для розвитку (саморозвитку) особистості;

б) всебічний розвиток людини;

в) моральне досконалість;

г) вміння ладити з іншими людьми.

18. Визначте загальну ідеологію модернізації вищої освіти:

a) орієнтація на активізацію людського капіталу;

б) підвищення її ефективності та конкурентоздатності;

в) формування ставлення до людини як до засобу соціального прогресу;

г) зміна освітніх програм.

19. Визначте, який вид навчально-пізнавальної діяльності характеризується високим рівнем абстрактності, науковості, оригінальності та нестандартності:

а) за зразками;

б) конструктивно-варіантна;

в) евристична;

г) творчо-дослідницька.

20.Визначте, який вид навчально-пізнавальної діяльності передбачає вирішення окремих проблем, поставлених на лекції, семінарі чи практичному занятті:

а) за зразками;

б) конструктивно-варіантна;

в) евристична;

г) творчо-дослідницька.

Блок 3

Особливості навчального процесу у системі післядипломної освіти. Форми і методи навчання

1. Назвіть складові процесу навчання:

а) викладання та учіння;

б) педагогічний експеримент;

в) комунікація;

г) виховання.

2. Назвіть функції навчального процесу:

а) освітня і виховна;

б) розвивальна;

в) професійна;

г) всі відповіді вірні.

3. Яка функція навчального процесу спрямована на формування професійних та індивідуальних якостей особистості:

а) освітня;

б) розвивальна;

в) особистісно – зорієнтована;

г) професійна.

4. До якої форми учіння належить підготовити студентами рефератів до семінару:

а) слухання;

б) читання;

в) виконання вправ;

г) самостійна робота.

5. Який принцип навчання називають «золотим правилом» дидактики :

а) наочності;

б) індивідуального підходу;

в) емоційності;

г) науковості.

6. Назвіть складові державного стандарту вищої освіти:

а) освітня характеристика;

б) освітньо-кваліфікаційна характеристика;

в) нормативна частина освіти;

г) вибіркова частина освіти.

7. В якому нормативному документі ВНЗ конкретизуються форми проведення навчальних занять, їх обсяг, форми і засоби контролю?

а) ОПП;

б) ОКХ;

в) навчальний план;

г) робочий навчальний план.

8. Назвіть складові ефективного навчання:

а) зворотній зв`язок;

б) контроль;

в) бесіда;

г) оцінка.

9. Назвіть форму організації навчання, яка не стимулює творчу активність і продуктивність діяльності студентів:

а) інструктаж;

б) ділова гра;

в) мозковий штурм;

г) дискусія.

10. Які методи навчання не відносяться до активних:

а) навчальна дискусія;

б) конференція;

в) інструктаж;

г) бесіда.

11. Визначте тип лекції, який не входить до їх класифікації:

а) інформаційна;

б) орієнтовна;

в) виховна і розвивальна;

г) узагальнююча.

12. Визначте тип лекції який сприяє розвитку теоретичного мислення, пізнавального інтересу, забезпечує професійну мотивацію:

а) проблемна лекція;

б) лекція-візуалізація;

в) бінарна;

г) лекція-дискусія.

13. Назвіть ігровий метод, який використовує викладач для моделювання професійної ситуації:

а) ігрова дискусія;

б) рольова гра

в) ігрова ситуація

г) всі відповіді вірні.

14. Назвіть переваги організацій самостійної роботи студентів за допомогою інформаційних технологій:

а) формування навичок аналітичної та творчої діяльності;

б) самоконтроль якості знань;

в) забезпечення оптимальної послідовності, швидкості сприйняття матеріалу;

г) все вірно.

15. Визначте, для якого виду навчання відноситься орієнтація на розвиток потенційних можливостей людини, її інтелектуальну, чуттєву, вольову сфері:

а) розвивальне навчання;

б) дистанційне навчання;

в) модульне навчання;

г) проблемне навчання.

16. Цілі навчання – це…

а) ідеальна модель взаємодії викладача зі студентами;

б) досягнення максимальних результатів навчання;

в) ідеальна модель бажаного результату засвоєння освіти;

г) навченість, вихованість, розвиненість.

17. Зміст освіти – це …

а) сукупність обов’язкових елементів;

б) соціально орієнтована і педагогічно адаптована система знань, досвіду виконання способів діяльності й досвіду емоційно-ціннісного ставлення, оволодіння якими забезпечує основу для розвитку студента;

в) матеріал, викладений у підручниках і навчальних посібниках;

г) факти, поняття, ідеї та теорії, які студент відбирає для засвоєння відповідно до своїх нахилів.

18. Принципи навчання – це…

а) система відповідних дидактичних вимог;

б) суттєвий зміст функцій методів навчання;

в) постановка навчальних проблемних завдань;

г) елементи змісту освіти.

19. Основними вимогами до організації навчання є:

а) виховні;

б) дидактичні;

в) психологічні;

г) всі пункти (а), б) в)) вірні.

20. Галузевий стандарт ОПП застосовується в таких випадках:

а) при діагностиці рівня якості освітньо-професійної підготовки;

б) при розробці вищими навчальними закладами варіативного компонента галузевого стандарту;

в) при прогнозуванні потреб підприємств галузі у фахівцях відповідного профілю;

г) при розробці робочих навчальних планів і програм.

Блок 4

Сутність і особливості професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи

1. Визначте, який стиль спілкування викладача зі студентом ґрунтується на глибокій повазі, довірі й орієнтації на самоорганізацію і самоуправління особистості та колективу:

а) демократичний;

б) авторитарний;

в) ліберальний;

г) авторитетний.

2. Який із напрямів педагогічної діяльності викладача ВНЗ не входить в його компетенцію:

а) навчальна діяльність;

б) виховна діяльність;

в) методична діяльність;

г) художньо-естетична діяльність.

3. До якого виду педагогічної діяльності викладача ВНЗ належить розробка методичних рекомендацій щодо організації навчального процесу:

а) організаційно-методична;

б) навчальна;

в) виховна;

г) методична?

4. Назвіть якості, що належать до педагогічних здібностей сучасного викладача:

а) креативність;

б) рефлексія;

в) комунікативність;

г) всі відповіді вірні.

5. Назвіть показник ефективності професійної діяльності викладача:

а) знання, вміння, досвід;

б) продуктивність;

в) кваліфікація;

г) все вище зазначене.

6. Визначте форму підвищення кваліфікації викладача на робочому місці в іншому закладі за індивідуальним планом:

а) практика;

б) стажування;

в) тематичне удосконалення;

г) цикл спеціалізації.

7. Який із стилів спілкування викладача характеризує традиційну модель освіти?

а) ліберальний;

б) авторитетний;

в) авторитарний;

г)демократичний.

8. Яка функція викладача є найголовнішою в системі особистісно орієнтованої освіти?

а) прогностична;

б) інформаційна;

в) діагностична;

г) соціалізація або забезпечення засвоєння та відтворення учнем соціального досвіду.

9. Який рівень готовності викладача вищого навчального закладу до педагогічної діяльності є найвищим

а) уміє розповісти те, що знає сам;

б) уміє передати знання з окремих розділів, тем;

в) уміє пристосувати своє повідомлення до особливостей аудиторії;

г) уміє формувати систему знань, умінь, навичок як засіб становлення та розвитку фахівця

10. Основними показниками професіоналізму викладача є все, крім:

а) володіння технологіями інтерактивного навчання;

б) уміння вивчати аналізувати й критично оцінювати власну професійну діяльність;

в) професійна мобільність;

г) наявність вищої освіти.

11.Який тип взаємодії викладача з студентами не відповідає сучасності:

а) діловий;

б)авторитетний;

в)особистісний;

г)маніпулятивний

12.Основні напрями діяльності викладача:

а) навчальна;

б) методична;

в)дослідницька

г) усі відповіді вірні.

13. Вкажіть, що є основою педагогічного артистизму:

а) педагогічна техніка;

б) духовна культура;

в) емоційність;

г) акторська майстерність.

14. Виберіть ознаки, що свідчать про відсутність контакту в спілкуванні викладача зі студентами:

а) взаємне особистісне сприйняття викладача та студентів;

б) відкритість у стосунках і відвертість у висловлюваннях;

в) згода з головними змістовими положеннями взаємодії;

г) відсутність емоційної задоволеності взаємодією.

15.Визначте тип професійного спілкування, що забезпечує суб'єкт-суб'єктну взаємодію викладача зі студентами:

a) діалогічне;

б) монологічне;

в) закрите;

г) авторитарне.

16.Визначте, яка функція викладача ВНЗ забезпечує перетворення суспільно значущого змісту знань в акт індивідуального пізнання:

a) організаторська;

б) інформаційна;

в) трансформаційна;

г) мобілізуюча.

17. Визначте, до якого компоненту педагогічної діяльності належить вивчення особливостей навчального процесу і результатів власної діяльності:

a) до конструктивного;

б) до організаторського;

в) до гностичного;

г) до комунікативного.

18. Назвіть компонент педагогічної майстерності викладача, який виконує роль системоутворюючого фактора:

а) педагогічні знання;

б) педагогічні здібності;

в) гуманістична спрямованість;

г) педагогічні вміння.

19. Визначте правило, коли викладач виділяє логічним наголосом слова,

особу або явище:

а) правило протиставлення;

б) правило зіставлення;

в) правило порівняння;

г) правило нового поняття.

20.Визначте етап професійно-педагогічної діяльності, на якому викладач моделює майбутнє спілкування зі студентами:

a) початковий;

б) організаційний;

в) прогностичний;

г) аналітичний.

Блок 5

Технології навчання у вищій та післядипломній освіті

1. Мета педагогічних технологій – це…

а) удосконалення педагогічної системи;

б) керованість освітнім процесом;

в) підвищення ефективності освітнього процесу;

г) ознайомлення із сучасними педагогічними інноваціями.

2. Головними критеріями передового педагогічного досвіду є все, крім:

а) актуальності;

б) новизни результатів;

в) наявності матеріальних умов для поширення досвіду;

г) особистості автора досвіду.

3. Виберіть вірне визначення терміну «педагогічна інновація»:

а) галузь знань, що включає методи, засоби навчання і теорію їхнього використання для досягнення цілей навчання;

б) процес оновлення чи вдосконалення теорії і практики освіти, який оптимізує досягнення її мети;

в) це наука про розвиток, освіту, навчання і виховання особистості школяра на основі позитивних загальнолюдських якостей та досягнень педагогічної думки, а також основ інформатики;

г) нововведення, які ґрунтуються на використанні досягнень науки і передового досвіду, а також на застосуванні цих нововведень у найрізноманітніших галузях і сферах діяльності.

4. Поняття «інновація» означає:

а) «реконструкція»;

б) «оновлення, зміна, нововведення»;

в) «експериментування»;

г) «творчість педагога».

5. Структуру педагогічної інноватики становлять:

а) педагогічна аксіологія;

б) синергетика;

в) педагогічна неологія;

г) педагогічна технологія.

6. Технологія – це…

а) наука про педагогічну техніку;

б) наука про ефективність;

в) наука про майстерність;

г) наука про освіту.

7.Дистанційне навчання – це:

а) процес діалогової взаємодії суб’єктів незалежно від їх розміщення в просторі і часі за допомогою спеціальних технічних засобів;

б) навчання через Інтернет;

в) оперативне листування віддалених суб’єктів шляхом приймання і відправлення електронних листів;

г) прямий контакт з єдиними часовими і просторовими суб’єктами комунікації.

8. Яке із зазначених завдань не відповідає призначенню особистісно орієнтованих технологій:

а) виявлення та підтримка індивідуальних природних здібностей людини;

б) забезпечення засвоєння змісту навчальної дисципліни;

в) допомога в становленні суб’єктності, соціальності, творчої самореалізації особистості;

г) створення умов для розвитку креативності.

9. Визначте можливості учасників відеоконференції:

а) можливість спільної роботи;

б) можливість чути тільки доповідача;

в) можливість бачити тільки доповідача;

г) можливість вводу пароля.

10. Назвіть умову проведення відеоконференції:

a) проведення будь-яким складом учасників;

б) проведення без обмеження її тривалісті;

в) проведення в будь-який час;

г) проведення у встановлений час.

11.Визначте, щоозначає режим on-line :

а) поділ часу;

б) пакетний режим;

в) інтерактивний режим;

г) реальний час.

12. Визначте мету застосування презентації у навчальному процесі:

а) візуалізація навчального матеріалу викладачем з використанням технічних і програмних засобів;

б) надання методичних рекомендацій студентам;

в) демонстрація своїх знань перед людьми, які ставлять вам питання;

г) дотримання принципу науковості.

13. Визначте, чим зумовлена актуальність інформаційних освітніх технологій:

а) вони зручні у використанні;

б) вони вдосконалюють систему освіти, підвищують ефективність навчального процесу;

в) вони не потребують спеціальної підготовки викладача;

г) вони не потребують додаткових ресурсів.

14. У чому полягає мета професійної діагностики?

а) в об'єктивній оцінці здібностей і ділових якостей;

б) у визначенні професійного рівня;

в) у практичних рекомендаціях;

г) в отриманні інформації.

15. У чому полягають принципи професійної діагностики?

а) в оцінці особистісних здібностей;

б) у визначенні індивідуального діапазону;

в) в оцінці психологічних особливостей;

г) в оцінці індивідуального потенціалу.

16. Визначте призначення технологій мультимедіа:

а) обробка великих обсягів структурованої інформації;

б) обробка текстової інформації;

в) вирішення обчислювальних завдань і забезпечення економічної діяльності;

г) створення інструментальних програмних засобів інформаційних технологій.

17. Дайте визначення телеконференції:

а) процес створення, прийому та передачі web-сторінок;

б) інформаційна система в гіперпосиланням;

в) система обміну інформацією між абонентами комп'ютерної мережі;

г) служба прийому і передачі файлів будь-якого формату.

18. Ігрові технології за цільовим призначенням поділяються на:

а) навчальні, тренінгові, контролюючі;

б) узагальнюючі, пізнавальні, репродуктивні;

в) предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, драматизації;

г) дидактичні, виховні, розвивальні, соціалізуючи.

19. Назвіть технологію навчання, яка є комбінованою системою, що сприяє реалізації суб'єкт-суб'єктних відносин в процесі навчання:

а) модульна технологія;

б) проектна технологія;

в) рейтингова технологія;

г) евристична технологія.

20. До інтерактивних технологій навчання не відносять:

а) навчальний тренінг;

б) навчання в співробітництві;

в) аналіз конкретних ситуацій;

г) мозковий штурм.

Блок 6

Організація контролю як зворотного зв’язку у післядипломній освіті

1. Неодмінними вимогами до тестування є:

а) обов`язковий для всіх комплекс випробувальних завдань;

б) чітка стандартизація зовнішніх умов та наявність стандартної системи оцінювання;

в) використання при оцінюванні середніх показників;

г) всі відповіді вірні.

2. Відношення викладача до діяльності студента це:

а) відмітка;

б) судження;

в) перевірка успішності;

г) педагогічна оцінка.

3. Визначте функції контролю якості знань студентів:

а) навчальна, діагностична;

б) розвивальна, виховуюча;

в) стимулююча, організуюча;

г) всі відповіді вірні.

4. Назвіть найгуманнішу форму перевірки знань:

а) контроль викладача;

б) контроль адміністрації;

в) взаємоконтроль;

г) самоконтроль.

5. Назвіть метод навчання, до якого належить тестування:

а) традиційне;

б) програмоване;

в) проблемне;

г) евристичне.

6. Запитання для перевірки знань, які потребують застосування знань і вмінь у дещо змінених умовах називають:

а) репродуктивними;

б) реконструктивними;

в) творчими;

г) допоміжними.

7. Складові контролю за навчального діяльністю студента:

а) перевірка, оцінювання, облік;

б) облік у вигляді оцінок;

в) вимірювання рівня знань, умінь, навичок;

г) виявлення недоліків.

8. Моніторинг – це…

а) контроль навчальних досягнень;

б) збір, збереження; обробка та розповсюдження інформації;

в) аналіз наукових джерел;

г) управління навчально-виховним процесом.

9. Які особливості характерні для методу тестування?

а) зручність математичної обробки;

б) відносна простота процедури та необхідного обладнання;

в) наявність встановлених стандартів;

г) усі відповіді вірні.

10. Система стандартизованих завдань, спрямованих на вимірювання рівня розвитку певної психологічної властивості особистості, називають:

а) контрольною роботою;

б) алгоритмом;

в) тестом;

г) діагностикою.

11. Метод оцінювання, що передбачає орієнтацію на компетентність та досвід спеціаліста, називається:

а) експертиза;

б) інспектування;

в) моніторинг;

г) дослідження.

12. Об’єктивність експертної оцінки залежить від:

а) організації експертизи;

б) компетенції експерта;

в) розробки критеріїв та параметрів експертизи;

г) урахування умов проведення експертизи.

13. До основних умов використання діагностичних методик відносять:

а) всебічну допомогу експертам;

б) постійний склад експертів;

в) використання вільних приміщень;

г) валідність діагностичних методик.

14. Атестація – це:

а) контроль за діяльністю викладача або студента;

б) визначення кваліфікації, рівня знань, умінь педагога або студента;

в) результативність діяльності викладача або студента;

г) звіт про професійно-педагогічну діяльність викладача.

15. Якій основній умові повинна відповідати комплексна контрольна робота:

а) складатися із завдань, за допомогою яких можна оцінити засвоєння студентами головних питань курсу;

б) у неї повинні бути включені завдання усіх чотирьох рівнів: початкового, середнього, достатнього, високого;

в) складатися із завдань, які викликають найбільші утруднення при виконанні;

г) складатися із завдань, які містяться в екзаменаційних білетах?

16. Висновки про рівень професійної діяльності педагога ґрунтуються на:

а) відвідуванні й аналізі системи навчальних занять;

б) аналізі документації викладача;

в) спостереженні й аналізі лекційних занять;

г) вченому ступені і вченому званні викладача?

17. До показників результативності навчально-виховного процесу відносять:

а) рівень компетентності та конкурентоспроможності студентів та випускників закладу;

б) рівень організації навчально–виховного процесу;

в) рівень професійної компетентності викладачів;

г) рівень матеріально-технічної бази закладу.

18. Супровідне оцінювання і поточна регуляція будь – якого процесу в освіті, називається:

а) внутрішній моніторинг ефективності;

б) моніторинг освітніх систем;

в) освітній моніторинг;

г) педагогічний моніторинг.

19. При створенні кваліметричної моделі не враховують:

а) загальну структуру діяльності суб’єкта;

б) вагу параметрів, показників, критеріїв;

в) принципи організації і здійснення навчального процесу у ВНЗ;

г) розподіл параметрів на показники і критерії.

20. Визначення ваги параметрів, показників, критеріїв у кваліметричних моделях здійснюється шляхом:

а) використання методу експертної оцінки;

б) колективного обговорення;

в) випадкового вибору;

г) рейтингового оцінювання.

Кiлькiсть переглядiв: 395

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 16 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!